Til hovedinnhold

Bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

Sult og fattigdom er av de største hindre for en bærekraftig utvikling. For å bekjempe fattigdommen må forskjellene mellom rik og fattig reduseres. Norsk Folkehjelp ser på ulikhet som en årsak til fattigdom og i vårt utviklingsarbeid støtter vi utsatte grupper som urfolk, kvinner og småbønder i deres kamp for tilgang til makt og ressurser for en jevnere fordeling av disse. Gjennom arbeidet med å frigjøre landområder for miner og eksplosiver bidrar Norsk Folkehjelp til økonomisk vekst og reduksjon av fattigdom ved at vi ansetter lokalt og jorda på ny blir dyrkbar.

Mal 1 bokmal
Bedriftssamarbeid med Norsk Folkehjelp bidrar til bærekraftsmål 1 utrydde fattigdom.
FN 5
Bedriftssamarbeid med Norsk Folkehjelp bidrar til bærekraftsmål nr 5: Likestilling

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

En mer likestilt verden for kvinner og jenter er både en forutsetning og nødvendig for å få til en mer rettferdig bærekraftig utvikling. Likestilling er en menneskerett for alle kjønn og Norsk Folkehjelp arbeider bevisst for at kvinner skal få mulighet til å påvirke, bli økonomisk uavhengige, ha retten til å eie jord og bli mindre utsatt for kjønnsrelatert vold. Arbeidet med å rydde miner og eksplosiver er tradisjonelt et mannsdominert arbeid. Målet vårt er å ha kjønnsbalanse når vi ansetter lokale mineryddere for å styrke kvinners rettigheter, og med dette skape forbilder for andre kvinner.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. For å oppnå mindre ulikhet er det avgjørende at undertrykte grupper blir hørt gjennom å delta som beslutningstakere for å være med på å bestemme over egne liv der de bor og lever. Norsk Folkehjelp arbeider ofte i partnerskap med lokale organisasjoner, de vet best og hvor skoen trykker.

FN 10
Bedriftssamarbeid med Norsk Folkehjelp bidrar til bærekraftsmål nr 10: Mindre ulikhet
FN 16
Bedriftssamarbeid med Norsk Folkehjelp bidrar til bærekraftsmål nr 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Etter kriger kommer fred. Etterlatenskaper fra kriger skaper mange hindre for utvikling. For å oppnå minefrie områder og tryggere ferdsel for de som bor og lever der farene finnes er det avgjørende at disse gruppene blir lyttet til, at de får dyrke jorda si og selv bidrar med å fjerne farene. Norsk Folkehjelp arbeider ofte i partnerskap med ulike lands myndigheter og vi ansetter lokale mineryddere, både kvinner og menn, som kjenner områdene best for å få fjernet miner, klasebomber og eksplosiver. Samtidig er vi opptatt av at når farene er fjernet så skal det skape bærekraftig utvikling for de som bor og lever i disse områdene.